کد استانها

نام استانكد استان
اردبيلA
آذر بايجان شرقيAS
آذربايجان غربيAG
اصفهانE
ايلامJ
بوشهرB
تهرانT
خراسان رضويX
خراسان جنوبيXJ
خراسان شماليXS
خوزستانV
زنجانZ
سمنانS
سيستان وبلوچستانC
چهارمحال بختياريW
فارسF
قمQ
قزوينN
كرمانP
كرمان شاهK
كردستانKS
گلستانG
گيلانR
لرستانL
مازندرانM
مركزيD
هرمزگانO
همدانH
يزدY
ياسوجU
البرزAL

فرم تقاضای ثبت کد پلاک شخصی پرورش دهندگان *** فرم تقاضای صدور کد پلاک شخصی پرورش دهندگان

فرم خرید کارت وپلاک هوشمند (همراه یک عدد حلقه) ***  فرم خرید کارت وپلاک هوشمند (همراه یک عدد حلقه)

پلاکهای ملی تولید شده وثبت سریال آنها***کارتهای هوشمند صادرشده و تایید اصالت آن

 اسامی اعضا و کدهای ثبت شده